תקנון העמותה

דף הבית >> תקנון העמותה
תקנון עמותת מצדיעים לנכי צה"ל (ע.ר. 580499333)

מבוא:
עמותת מצדיעים לנכי צה"ל' (להלן – העמותה) הינה עמותה רשומה שנוסדה ביום 18.8.2008.
מסייעת במגוון תחומים לציבור נכי צה"ל, כאשר ציבור נכי צה"ל הלוחמים ותומכי הלחימה מהווים
את גרעין העמותה.

סימן א': חברות

1. קבלת חברים
(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד העמותה בקשה בלשון זו: "אני__________________ (שם, מען ומספר זהות/מספר אישי) מבקש להיות חבר בעמותת מצדיעים לנכי צה"ל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ועד העמותה; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית קרובה.

2. זכויות וחובות של חבר
(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות
(א) החברות בעמותה פוקעת -
(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד 21 יום מראש;
(3) בהוצאתו מן העמותה.
(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1)החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2)החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3)החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4)החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום
יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

8. מנין
אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. (ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
( א ) חברי הוועד הנוכחי בעלי התפקידים היום הינם:
מיכאל הרשקוביץ ת.ז. 051313344 – יושב ראש העמותה
אמיר סלומון ת.ז. 56670649 – מנהל העמותה
אריק ילין ת.ז. 64829302 – מנהל לענייני רווחה בעמותה

10. החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

12. מספר החברים
מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13. תקופת הכהונה
(א) ראש הועד הנוכחי ימשיך בכהונתו עד לאסיפה הכללית הראשונה שלאחר 1/12/2017.יחד עם היושב ראש ימשיכו בכהונתם שני ממלאי התפקיד הנוספים המוזכרים בסעיף 9 (א)היה ויצטרפו אל העמותה 4,000 חברים משלמי דמי חבר במועד מוקדם יותר, ניתן יהיה להקדים את מועד הבחירות למועד מוקדם יותר בהתראה מינימאלית של שישה חודשים מראש.
(ב) החל מיום 1/12/2017 יכהן הרכב הועד שיבחר באסיפה הכללית החל מיום היבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
(ג) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין , פושט רגל או הורשע בפלילים.
(ד) תקופת הכהונה של חברי הוועד תימשך חמש שנים.
(ה) בעלי תפקידים, מקבלי שכר, לא יוכלו לכהן יותר משתי כהונות ברציפות בתפקיד בשכר.

14. השלמת הועד
(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16. החלטות
החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות הייצוג
הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

19. חברי הועד יבחרו באחד מהם, עם מינויים, לכהן כיו"ר הועד. יו"ר הועד ימשיך לכהן בתפקידו עד למועד הבחירות. לא ניתן יהיה להדיח יו"ר ועד מכהן במהלך כהונתו.

סימן ד': ועדת הבקורת

20. תחולת הוראות
הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

21. הקמת סניפים וארגונם
העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

22. העברת נכסים עודפים
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

23. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
תקנון לניהול עמותה
 
התחברות לחבריםתאריך ושעה
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


FacebookTwitter

לייבסיטי - בניית אתרים